Abonnemangsvillkor

§1 Allmänt

Genom tecknande av abonnemangsavtal erhåller abonnenten rätt att nyttja den anläggning som abonnemanget gäller, på de villkor som gäller för anläggningen och i enlighet med detta avtal. Det abonnemang som erbjuds är förskottsbetalat månadsavtal. Minsta inledande avtalsperiod är en(1) kalendermånad om inte annat avtalats. För att få teckna månadsavtal krävs att kunden kan legitimera sig via elektroniskt bankid och är minst 18 år. Betalning ska ha kommit in före angivet förfallodatum och före start av aktuell abonnemangsperiod. Obetald faktura innebär att kontot omedelbart stoppas från tillgång till samtliga ingående tvättprodukter. Vid försenad betalning debiteras 60 kr påminnelsevgift på nästkommande faktura.

§2 Första betalning 
Abonnentens först betalning görs med Betalkort eller Swish. Normalt omfattar första inbetalningen resterande dagar i innevarande månad plus en(1) hel kalendermånad. Från och med den 25:e i startmånaden omfattar första inbetalningen resterande dagar plus en (1) hel månad. Swishbetalning måste ske från abonnentens registrerade mobiltelefonnummer. 

§3 Avtalsperiod och uppsägning av avtal
Första avtalsperioden omfattar minst en (1) hel kalendermånad. Därefter löper avtalet vidare per kalendermånad om inte abonnemanget sägs upp innan månadsskifte. Debiteringsdatum är alltid den 26:e för förlängling av abonnemanget.

§4 Omedelbar uppsägning av avtal
Vi förbehåller sig rätten att utan angivna skäl omedelbart säga upp avtalet med abonnenten. I detta fall återbetalas outnyttjad avgift om sådan erhållits. Vid brott mot detta avtal eller vid obetalda fakturor återbetalas inte eventuell innestående avgift. Försök att tvätta annan bil eller på annat sätt agera i strid mot villkor och anvisningar betraktas som avtalsbrott.      

§5 Prisändringar
Prishöjning meddelas alltid minst 30 dagar i förväg.

§6 Omfattning
Abonnemanget gäller endast den registrerade bilen och beställd tvättprodukt. Om registrerad bil ändras oftare än var 3:e månad eller på annat sätt fler bilar tvättas på samma abonnemang är abonnenten omedlbart betalningsansvarig för extra tvättar. Abonnenten kan efter anvisning medges tilläggsköp, dessa tillägg förfaller till omedelbar betalning och kan dras i en extra autogirodragning om betalningsmottagaren finner det lämpligt annars adderas tilläggsbeloppet till nästkommande månadsbetalning. 

§7 Ändring av personuppgifter
Abonnenten ansvarar för att informera oss vid ändring av namn, adress, bilregistreringsnummer och mobiltelefonnummer.

§8 Personligt betalningsansvar
Abonnenten eller målsman är alltid personligt betalningsansvarig för kostnaderna i samband med abonnemanget.

§9 Förändringar inom verksamheten
Vi förbehåller sig rätten att ändra öppettider samt vidta ombyggnationer av anläggningen. Detta berättigar ej till förändring av redan tecknat avtal, såsom återbetalning av avgifter eller rätt till uppsägning av abonnemang. Vi meddelar eventuella ändringargenom anslag i aktuell anläggning. Vid eventuella planerade eller oplanerade driftavbrott som överskrider en halv månad, 15 dagar äger medlem rätt till skälig kompensation.
    
§10 Övrigt
Vi friskriver sig från allt ansvar vad gäller förluster vid stöld, inbrott eller av annan orsak. Vi ansvarar heller inte för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter samt personskador som drabbat medlem på grund av olycksfall eller annan besökares handlande. Abonnenten ansvarar själv för att dennes fordon är i fysiskt skick för att kunna nyttja anläggningen utan att det skadas. Vi tar ej något ansvar för skador som åsamkas på grund av felaktigt nyttjande av anläggningen.

§11 Extraordinär omständighet
Vi är befriade från ansvar för brott mot detta avtal orsakade av omständigheter utanför vår kontroll såsom arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, explosion, översvämning, annannaturkatastrof, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, beslag,valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, allmän knapphet i transporter, varor eller energi samt varje annan oförutsedd händelse utanför vår kontroll.

Öppettider

Mån-Fred  07.00-19.00
Lördag-Söndag  9.00-17.00